La Unió Europea constitueix avui en dia un club de democràcies avançades de difícil o impossible equiparació amb altres regions del món. Els països de la Unió operen dins d’un marc jurídic de tractats i altres instruments jurídics que conformen unes regles del joc, tant procedimentals com substantives, arrelades en les idees de la Il·lustració i la seva evolució posterior: drets fonamentals, pluralisme polític, social i econòmic, democràcia representativa, subjecció al dret…

Aquests principis han anat sent desplegats i desenvolupats a mesura que la comunitat ampliava progressivament el seu àmbit geogràfic. Una ampliació que parteix d’un nucli originari i reduït de països centrals de l’Europa Occidental de postguerra (vencedors i vençuts) per tot seguit abraçar tant un soci geogràficament (i alguna cosa més) aïllat com és el Regne Unit, com règims sortits d’alguna variant de l’autoritarisme feixista, com són Espanya, Grècia o Portugal. En molt poques dècades doncs, el club de les democràcies occidentals va integrar Estats amb substrats històrics i fins i tot politicofilosòfics no necessàriament homogenis, sobre la base de l’assumpció concertada d’una sèrie de principis i valors que inicialment, cal advertir-ho també, es basaven només en l’aspecte econòmic (supressió de fronteres duaneres, principalment).

És important esmentar el fet que les comunitats europees, després esdevingudes una unió de major envergadura, no constitueixen una organització internacional o de caràcter intergovernamental. Les normes del club no són equiparables a les obligacions que deriven del dret internacional, acceptades sobre la base d’instruments jurídics, però finalment interpretades i aplicades a partir de l’arbitri exclusiu de les respectives autoritats nacionals.

Un element fonamental i conegut d’aquesta unió és l’element confederal o federalitzant consistent en la cessió de sobirania. Els Estats cedeixen competències i atribucions que formen part del nucli definidor de la seva existència com a sistemes polítics i constitucionals, per passar a exercir-les de forma conjunta en el marc d’institucions que són comunes i compartides. Àmbits de competència que es defineixen de forma particular en els tractats de Maastricht i Lisboa i que suposen l’exercici únic i unit de poders tan importants com la política monetària, la política exterior i de seguretat o la mateixa interpretació de l’abast dels drets humans i de conceptes com els de democràcia o Estat de dret.

La caiguda del mur de Berlín suposà una sacsejada i un repte importants en relació amb el paper i els trets definidors d’aquesta unió de democràcies de tall occidental. Els nous Estats sorgits del col·lapse d’una utopia transformada en la negació dels trets fonamentals de la dignitat humana entren en l’escena europea postil·lustrada amb un bagatge completament diferent dels seus veïns occidentals.

PUBLICITAT
Renfe / Somos tu mejor Opción

Sens perjudici del paper i el llegat històric durant el període d’entreguerres d’alguns d’aquests Estats, el cert és que les dècades de comunisme van ser catastròfiques tant des del punt de vista estrictament humà com del manteniment d’una mínima estructura jurídica i institucional a partir de la qual bastir un Estat de dret modern. Formalment declarats com a democràcies després de processos de transició turbulents i a voltes directament violents, els Estats postcomunistes afronten a partir de la dècada dels 90 processos de transformació realment complexos, sobre la base d’estructures administratives, judicials i de participació política completament mal funcionals.

Malgrat aquest panorama, i segurament amb la voluntat de deixar enrere el malson viscut com més aviat millor, un nombre significatiu d’aquests Estats aposten clarament per l’acceptació dels principis jurídics i geopolítics fonamentals de les democràcies occidentals: adhesió a l’OTAN, acceptació del Conveni Europeu de Drets Humans i entrada al Consell d’Europa i, sobretot, aspiració d’esdevenir membres de la Unió Europea tan aviat com sigui possible. Els intents de la nova Federació Russa de mantenir la influència sobre l’antiga zona soviètica són un fracàs total en àrees com els països bàltics (molt menys a Bielorússia, Kazakhstan i la resta de repúbliques de l’Àsia Central), i generen conflictes de baixa intensitat que duren encara avui en zones com Ucraïna, l’est de Moldàvia, el nord de Geòrgia o el territori de l’Alt Karabakh.

 

Incorporació gradual

L’opció de la Unió Europea en aquest context fou sumar-se als esforços d’atraure els Estats postcomunistes situats en el territori del continent envers els valors i principis de l’Europa Occidental. Els processos d’incorporació d’aquests Estats foren doncs emprats, en primer lloc, per reforçar la seva nova ubicació geopolítica i, en segon lloc, per pressionar de cara a l’adopció de determinats estàndards i principis jurídics vinculats