La pandèmia generada per la covid-19 ha suposat un repte per als Estats democràtics. Davant d’una situació d’excepcionalitat sanitària a la qual calia fer front amb urgència per garantir la salut col·lectiva de la població, quina havia de ser la resposta des del Dret de les institucions públiques?, els instituts constitucionals del Dret d’excepció (els estats d’alarma, excepció i setge) són suficients per abordar la situació sense minva dels fonaments que constitueixen les senyes d’identitat de l’Estat de dret?

Perquè un dels riscos que pot comportar el recurs a les mesures d’excepció és que, en el camí que condueix a la seva aplicació, desenvolupament i posterior aixecament, puguin resultar malparats alguns dels pilars de l’Estat de dret, com la divisió de poders i les garanties dels drets, que codificà l’article 16 de la cèlebre Declaració francesa de Drets de l’Home i el Ciutadà de 1789. Aquest també ha estat i és un debat vigent a estats de la Unió Europea com Alemanya, França, Bèlgica i, naturalment, a Espanya.

El repte a què l’Estat democràtic s’enfronta quan es veu en la tessitura d’acudir a mesures d’excepció que puguin comportar un constrenyiment o, àdhuc, la suspensió de garanties, és que el Dret d’excepció ha de ser entès com «[...] una situación jurídica excepcional, porque de acuerdo a Derecho se entra en ella, de acuerdo a Derecho se actua durante ella y de acuerdo a Derecho se liquidan sus consecuencias después de ella [...]» (N. Pérez Serrano, Tratado de Derecho Político. Madrid: Cívitas, 1984). De tal manera que l’aplicació de les institucions jurídiques d’excepció ha de preservar, entre altres, el compliment dels principis de legalitat i de seguretat jurídica, enfront de la temptació d’operar per la via de fet en la qual una emergència pot incitar a caure els responsables públics. Per això, la situació d’excepció no eximeix els òrgans que s’haguessin extralimitat de l’exigència de responsabilitat.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.